Storängen
 

LEKFULLT. ETT UTTRYCKSFULLT TAKLANDSKAP och VARIERANDE VOLYMER, FÄRGER OCH MATERIAL.

Storängens omvandling handlar om en stegvis utveckling från industriområde till en centralt belägen, blandad stadsdel med stor andel bostäder. Områdets nya gatunät kommer utgå från den nuvarande industriella strukturen med raka matargator med ett nytt, uppbrutet, brokigt inre. De större befintliga gatorna som redan finns och behålls kompletteras med ett mer finmaskigt nät av lokalgator och gröna stråk.

Vi deltar i arbetet tillsammans med Huddinge kommuns planavdelning, byggherrar och övriga arkitekter i arbetsformer som workshops, studiebesök och stormöten. Vi har levererat material till samrådsplanen och gestaltnings-PM som du kan ladda ned här:

varierade våningshöjder
I Storängen planeras för cirka 1500 bostäder i flerbostadshus samt förskolor, lokaler och olika former av LSS-boende. Enligt planuppdraget ska husen grupperas kring 11 gårdar och med varierade våningshöjder om 5-10 våningar. I området kommer det även att finnas torg, gröna stråk och parker.

Fastighetsägare och byggherrar som är med i projektet är Huddinge kommun, JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke och Svanberg & Sjögren Bygg AB.

Vårt uppdrag har varit att för Järntorgets räkning studera två kvarter i områdets södra del. Kvarteren 10 och 11 präglas till stor del av den idag trafikerade Storängsleden som löper alldeles söder om kvarteren. Högre byggnadsvolymer med genomgående bostäder har placerat längs med denna led för att skärma av mot risk och buller och skapa tysta boendemiljöer och innegårdar. Olika våningsantal, omväxlande fasadmaterial och indragna balkonger bryter upp fasaderna och ger ett varierat och spännande uttryck. Längs kvartersgränderna placeras lägre byggnadsvolymer. Dessa har ett lekfullt taklandskap som ger intressanta vyer från omgivande gator och gårdar. 

Social och ekologisk hållbarhet
En viktig del i projektet har varit både den sociala och ekologiska hållbarheten. Här finns bland annat en mängd olika lägenheter som ska passa för skiftande familjeförhållanden och skeden i livet. Gårdarna utformas gröna och frodiga med gott om plats för rekreation och odling men också för dagvattenhantering, lek och flertalet mötesplatser. Här ska alla få plats! Gårdarna öppnar sig mot, och flätas samman med, ett av de planerade gröna stråken som löper norr om kvarteren. Den förskola som kommer inrymmas i det västra kvarteret kommer dessutom att samutnyttja delar av utemiljöerna med förskolan som planeras på andra sidan stråket. På så vis får barnen möjlighet till ännu större och mer variationsrikt lekutrymme. 

Adress Storängen, Huddinge kommun
Beställare Järntorget Bostad AB, SBK Huddinge
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Micaela Malmqvist, Josefina Widerström
Övriga konsulter ÅWL (L)
Bruttoarea ca 28000 kvm
Antal lägenheter ca. 350
lokaler 1 förskola, fem avdelningar

vi arbetaR med arkitektur i tidigt skede, stadsbyggnad, bostäder, förgårdsmark, dagvattenhantering, ljusa cykelrum och cykelhus.

FLIRT MED DET INDUSTRIELLA ARVET. I det västra kvarteret går materialpaletten i varma toner med industriella influenser. En bas av tegel och puts med inslag av material som cortenplåt, glas och trä. Detaljnivån ökas i byggnadernas bottenvåning.

grönt, grönt, grått. Det östra kvarteret, kvarter 11, präglas av grönska med gott om plats för växtlighet och odling. Som ett komplement till detta återkommer också det gröna och lugna i kvarterets fasadgestaltning. Här består materialpaletten av gröna och naturnära kulörer med en bas av puts och skiffer med inslag av bland annat trä, glas och grå plåt.

 
Storängen Kv 10 Volymer och bottenvåning_2500.jpg

ARKITEKTURENS KARAKTÄR

Vertikalitet. Åstadkoms genom höjdvariation och balkongindrag i fasad.

Variation. Lekfulla, omväxlande och tydligt markerade tak.

Inbjudande bottenvåning med studiolägenheter, bostadsportar, ljusa cykelverkstäder och en förskola.

 
Storängen Kv 10 Sol och grönska_2500.jpg

LÅT LJUSET FLÖDA

De varierande byggnadshöjderna och släppen mellan husvolymerna är särskilt utformade för att släppa in mer sol och ljus till de gröna bostadsgårdarna. På så sätt skapas både en trivsam och frodig miljö.