Komplexa problem – hållbara idéer

Det är vår vardag att göra det svåra enkelt. Från omfattande byggregler till vackra och funktionella lösningar. Från det enskilda husets unika förutsättningar och behov till en stadsplanering som tar tillvara övergiven mark, värnar naturen och förtätar staden.

Vi på Lindberg Stenberg arbetar tillsammans med skratt och glädje. Vår erfarenhet ger oss trovärdighet och mod att tänka nytt. Vi vet att alla projekt är unika vilket innebär både utmanande och inspirerande arbetsuppgifter.

Vi är experter på smarta planlösningar. Vi gör mer med mindre. Det ger lägre byggkostnader, mer grönska och ökat antal lägenheter i varje hus. Det innebär att fler kan bo bra.  Det gynnar våra kunder och vårt samhälle i stort. Det kallar vi hållbara idéer.

Vi är nyfikna

Vi ser nya uppdrag som nya. Vår erfarenhet blir en tillgång, inte en begränsning. Vår upptäckarglädje öppnar för arkitektonisk inspiration och lösningar för sunt och energieffektivt byggande. Vi strävar efter en helhetssyn. Vi drivs av lust till vår profession, samlar på oss erfarenheter och söker ständig utveckling.

Vi är omtänksamma

Vi arbetar med människor för människor. Vi möter grundläggande krav och söker nya vägar. Med respekt för funktionella, ekonomiska och tekniska förutsättningar skapar vi lösningar för ett rikare liv för de många människorna och hållbara ekosystem.

Vi samarbetar

Tillsammans undersöker vi projektet med fokus på livet i de byggnader och miljöer vi skapar. Vi arbetar i samspel med människor med olika värderingar och olika perspektiv. Vi arbetar för att ta vara på varje individs styrka och göra varje individs svaghet irrelevant genom kollegornas styrka. Vi tror på mångfald.

Vi är effektiva

Vi arbetar med en strategisk syn på funktion, ekonomi, flexibilitet och hållbarhet. Det gör att byggnaderna vi ritar kan fungera under lång tid. Vi utvärderar vad vi själva och andra skapat för att få en tydlig utgångspunkt för framtida utveckling. Det gynnar oss, våra kunder och samhället.

Våra arbetsfält

Utvecklingen inom bostadsbyggande är en ständigt pågående process. Vi deltar kontinuerligt i utveckling och projektering av bostäder med skilda upplåtelseformer för olika byggherrar.

Inom industri, handel och kontor arbetar vi med nyproduktion, ombyggnad och hyresgästanpassningar. Vi arbetar med en strategisk syn på funktion, ekonomi och flexibilitet som ger fastigheterna möjlighet till lång framtida tjänst.

I samarbete med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har vi mött en serie unika frågeställningar som i varje enskilt fall fått sin individuella lösning. Tillsammans utvecklar vi en arkitektur där byggnader och parkrum interagerar med varandra.

Många uppgifter idag planeras i komplicerade situationer med skilda verksamheter och olika byggherrar. Vi tar oss an övergripande samordning som omfattar byggnadsplanering, infrastruktur och långsiktiga utvecklingsplaner.

Certifiering

Lindberg Stenberg Arkitekters miljö- och kvalitetsledningssystem utgör grundpelare i företagets verksamhetssystem.  Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1999 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2001. Flera medarbetare är även certifierade i systemet Miljöbyggnad.

BIM

Snabbare kommunikation, effektivare samordning, kraftfullare revideringar, stora nyttoeffekter för byggplatsen, byggherren och förvaltare.

Detta är kvalitéer som utlovats sedan vi började med datorstödd projektering redan i början av 1980-talet.

Vår uppfattning är att dagens databas-baserade 3D-verktyg nu kan infria de gamla löftena. Vi har därför gjort en noggrann utvärdering av de tillgängliga programplattformarna, gjort vårt val och arbetar nu brett med skarp projektering både i tidigt skissande och bygghandlingar med samgranskning i byggnadsinformationsmodeller.

BIM är en förkortning av Building Information Model/Modeling eller byggnadsinformations-modeller på svenska. För de flesta innebär begreppet ett datoriserat system för informationshantering och visualisering under byggprojekt, från idéstadiet och genom hela byggnadens livslängd. Byggnadsinformations-modellen skiljer sig från den normala 3D-modellen genom att den bygger på en databas.