Vårt kvalitets- & miljöarbete

 

CERTIFIERING

Lindberg Stenberg Arkitekters miljö- och kvalitetsledningssystem utgör grundpelare i företagets verksamhetssystem.  Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1999 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2001. 

BIM

Snabbare kommunikation, effektivare samordning, kraftfullare revideringar, stora nyttoeffekter för byggplatsen, byggherren och förvaltare.

Detta är kvalitéer som utlovats sedan vi började med datorstödd projektering redan i början av 1980-talet.

Vår uppfattning är att dagens databas-baserade 3D-verktyg nu kan infria de gamla löftena. Vi har därför gjort en noggrann utvärdering av de tillgängliga programplattformarna, gjort vårt val och arbetar nu brett med skarp projektering både i tidigt skissande och bygghandlingar med samgranskning i byggnadsinformationsmodeller.

BIM är en förkortning av Building Information Model/Modeling eller byggnadsinformations-modeller på svenska. För de flesta innebär begreppet ett datoriserat system för informationshantering och visualisering under byggprojekt, från idéstadiet och genom hela byggnadens livslängd. Byggnadsinformations-modellen skiljer sig från den normala 3D-modellen genom att den bygger på en databas.