Bergholmsbacken
 

Samtida och traditionellt. Vi inspireras av småskaligheten och den fina detaljeringen.

Utmed det planerade Bergholmsstråket, en utvecklad förbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck för gående och cyklister, genomför åtta byggaktörer tillsammans med Stadsbyggnadskontoret en ny plan. Här planeras för blandade upplåtelseformer av bostäder, vård och omsorgsboende, förskolor, butikslokaler och en ny grundskola.

AB Borätt planerar för 150 nya bostäder. Det kuperade kvarteret bebyggs med tre huskroppar med öppningar mellan. Släppen ger möjlighet till utblickar mot omgivande gator och ger visuella kopplingar mellan kvarteren och befintlig bebyggelse.

Enligt programmet ska bebyggelsen ha släktskap med den befintliga bebyggelsen i Bagarmossen genom färgskala, takutformning och de halvslutna kvarteren.

I Borätts kvarter ritar vi fasader i huvudsak i puts eller tegel. Vi bryter ned skalan med putsfält och tegeldetaljer. Putsfasaderna får inslag av tegel i socklar eller som dekorativa element, för att binda samman och hålla ihop kvarteret. Sadeltak dominerar.

I strategiska lägen finns ett par lokaler. Uppglasade cykelrum i bra lägen gör det enkelt att välja cykeln som transportmedel. Alla bostadsentréer vetter mot omgivande gator.

Gården är ett samlande grönt rum för samvaro, vistelse och lek för de boende. Solförhållandena är bra och gården är delvis kuperad med inslag av berg i dagen. Träd, buskar och perenner används för att skapa rumsligheter.

 

Adress Bergholmsbacken, Bagarmossen
Beställare AB Borätt
Ansvarig Arkitekt Mats Carlsson
Medarbetare Svetlana Tutanova, Minjee Kim
Antal lägenheter 150

vi arbetaR med Arkitektur i tidigt skede, stadsbyggnad, bostäder, dagvattenhantering, ljusa cykelrum, puts- och tegelfasader, nivåskillnader och dagvattenhantering, halvslutna kvarter och att hitta former och detaljer i de befintliga husen i Bagarmossen som vi kan inspireras av.

Puts, tegel och perforerad plåt. Material bryter ned skalan och håller samman kvarteret.