Smeden
 

SMEDEN. ordning och upprepning kombinerat med variation och mångfald.

Ett kvarter med bostäder av hög kvalité med innovativa lösningar och ett hållbarhetsperspektiv.

Vi knyter an till Norrtäljes byggnadstradition som en småskalig kvartersstad med variation i form, material och detaljer. Byggnaderna får en klassisk stadsmässig uppbyggnad med sockelvåning, taklist och sadeltak. Inom den sammanhållna formen varierar material och kulörer i en samstämd skala. Naturmaterial dominerar.

Husen vänder sina gavlar mot parken. Byggnaderna utformas i en skala och får ett innehåll som berikar gaturummet med små enheter, många dörrar, detaljering och variation. Lokaler med skyltfönster, ljusa entréer och uppglasade cykelrum gör gaturummet tryggt och händelserikt. Med balkonger mot gatan blir de boende en del av gatulivet.

Ett livligt taklandskap med varierade takformer och insprängda terrasser avslutar kvarteret uppåt. En gemensam takterrass med ett växthus tillför grönska bland taken.

Kvarteret är i huvudsak sammansatt av kvadratiska enheter med sadeltak. Där kvarteret ändrar vinkel får husen ett annat uttryck med platta tak, terrasser och en lekfull fasad. Tillsammans med växtlighet på tak skapas en grön kil in i kvarteret, en symbolisk koppling mellan park och gård.

gård_1000.jpg

Gård
Gården är grön, här finns plats för odling. Klängväxter på fasad och blommande örter tillsammans med insektsholkar stöder den ekologiska mångfalden.

Typiska växter från Roslagen dominerar. En vattenspegel mellan några stenar som för tankarna till en grund havsvik fördröjer dagvatten och blir en naturlig del av bra lekytor för både barn och vuxna. Vårt mål är att skapa en stimulerande utemiljö positiv för barns utveckling.

Hållbarhet
Målet är att en ekologisk medvetenhet och boendegemenskap ska prägla kvarteret. Med social trygghet och ekologisk hållbarhet finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt boende för dagens och kommande generationer.

Social hållbarhet
Engagemang och social gemenskap ger förutsättningar för att skapa högklassiga bostäder med småstadskänsla

 • Lokala butiker och närservice skapar hemkänsla

 • En gångvänlig, aktivitetsfylld stad med naturliga mötesplatser ger förutsättningar för möten

 • Varierade lägenhetsstorlekar för olika målgrupper skapar mångfald

 • En gård för alla åldrar - gemenskap över generationerna

 • Takterrass med gemensamt växthus för odling och samvaro mellan grannar.

 • En lokal byggentreprenör med långsiktigt perspektiv. Sysselsätter kommuninnevånare och underentreprenörer.


  Ekologisk hållbarhet

 • Grön gård

 • Dagvattenfördröjning på gård 

 • Plats för växthus på takterrass och kompost för trädgårdsavfall.

 • Fågelholkar och holkar för humlor och fjärilar främjar den biologiska mångfalden.

 • Växtlighet på fasader och grön gård ger förutsättningar för ekologisk mångfald.

Hållbar byggprocess

 • Ett högkvalitativt bygge är målet. BIM-projektering  i kombination med bra samordning och logistik inom byggandet minskar felen och ökar effektiviteten i byggprocessen.

 • Hushållning med resurser under byggtiden och återvinning av byggnadsmaterial ger ett miljövänligt bygge.

 • Byggnadsmaterial och installationer med lång livslängd prioriteras.

 • Högsta ambition vad gäller arbetsmiljö, nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor.

 • Tegel från lokal produktion som ett av fasadmaterialen.

Energihushållning

 • Lokal energiproduktion med hjälp av solceller integrerade i växthustak..

 • Ventilation med värmeväxling FTX med intelligent styrning.

 • Individuell mätning för värme och varmvatten i varje bostad.

 • Viktigt fokus att minimera byggnadens energiåtgång. Visualisering av elförbrukning och produktion tex. på display i trapphus uppmuntrar till energibesparing


Typ Bostadsrättslägenheter
Adress Norrtälje hamn, Norrtälje
Beställare Credentia AB
Ansvarig arkitekt Mats Carlsson
Medarbetare Svetlana Tutanova
Antal lägenheter 105

vi arbetaR med gavlar, tegel, hållbarhet, mångfald och grönska

Skissprocess

 
städ_2500.jpg

Förslag till konstnärlig utsmyckning

En parkbänk i gjutjärn föreslås i form av ett städ. Den anknyter till kvartersnamnet och Roslagens långa smidestradition.

 
Norrtalje hamn_Gatuvy_2500.jpg

BaD och bullar

Försommaren är bästa tiden i Norrtälje hamn. Även kyliga morgnar börjar jag dagen med ett dopp i havet. Jag kollar båten på vägen hem innan jag köper frukostfrallorna på stenugnsbageriet runt hörnet. Morsar på grannen och pratar en stund innan jag tar morgonkaffet i växthuset på takterrassen.

MATERIALVAL. Beskriv de olika materialen här.

MATERIALVAL. Beskriv de olika materialen här.