Manegen
 

KopplAT & LÄNKAT. mellan människor, byggnadsdelar och detaljer

Filosofi. Kvarterets byggnader vänder sig mot fyra olika gatutyper. I nordost ligger stadsgatan trafikerad med bilar, kollektivtrafik, cyklar och gående. Här ligger också en skola. I nordväst en något mindre trafikerad stadsgata. I sydväst har vi en gångfartsgata och en solig grannskapspark och sydöst kvartersgatans intimare skala. 

FYRA TYPOLOGIER. Vi tror på en varierad stad med olika boendeformer och ett varierat stadsrum. Vårt kvarter består därför av fyra olika byggnadstyper som alla har sin egen karaktär.

  • A. Gathus med förgårdsmark

  • B. Tvåplans radhus i två våningar

  • C. Hus med korta entréterrasser mot gården och

  • D. De två hörnhusen, noderna

Detta skapar en variation av husvolymer och boendeformer.

SAMMANHÄNGANDE. Det ska vara lätt att känna igen sig i vårt kvarter. Entréerna vid noderna, trapphusen, direktentréer till bostäderna och kvartersfunktionerna delar uttryck och form. Fasaderna är i huvudsak av tegel. Tegelfasaderna håller ihop kvarteret men är murade med olika skift och med stenar i olika kulör. Teglets olika karaktär tillsammans med varierande takhöjder förtydligar och förstärker byggnadernas vertikala indelning trapphusvis och ger variation när man rör sig längs fasaden.

TYP Hyreslägenheter
ADRESS Täby Park
BESTÄLLARE JM Hyresrätter
ANSVARIG ARKITEKT Richard Butler
MEDARBETARE Benjamin Lorentzson, Lisa Sjöstrand, Fabio Giannuzzi, Johan Lingmark, Gabriella Grönlund
ÖVRIGA KONSULTER Integra (K), Bjerking(L), Instra (V), Projektel (E)
BRUTTOAREA 14 326 m²
ANTAL LÄGENHETER 128
ANTAL LOKALER 2

Vi har arbetat med alla skeden hela vägen från detaljplan till bygghandling

Hantverk.  Ett tegelmönster i miniatyr växer fram i arkitektkontorets verkstad.

Hantverk. Ett tegelmönster i miniatyr växer fram i arkitektkontorets verkstad.

Tegeltätt . Skriv en bildtext här som handlar om valet av tegel och mönster/riktning

Tegeltätt. Skriv en bildtext här som handlar om valet av tegel och mönster/riktning

 
Ljusa grönskande trapphus_1000.jpg

Grönskande trapphus

En idé som varit bärande genom hela projektet är våra två generösa uppglasade gröna trapphus, kallade noder i projektet. I öppna schakt från källaren till översta planet klättrar växtlighet