Rickomberga backe

 

Rickomberga backe är ett stort kvarter som ligger på en sluttande tomt söder om Luthagen och Stabby gärde i Uppsala. Den som är bekant med Gösta Knutssons berättelser om katten Pelle Svanslös minns säkert Pelles kompis ladugårdskatten Rickard från Rickomberga, som vid 1900-talets mitt ansågs bo ute på rena bondvischan. I takt med att Uppsala har vuxit har dock Rickomberga fyllts med bostadsbebyggelse i en blandning av villor, flerfamiljshus i kvartersform och punkthus, och utgör nu en yttre del av staden.

Bland dessa fastigheter ligger en nedlagd institutionsbyggnad som nu ska ge plats åt ett bostadskvarter med fyra bostadsrättsföreningar.  Ambitionen har varit att göra detta stora kvarter varierat och samtidigt sammanhållet. Tegel har valts som fasadmaterial, ett bekant material för området. Det är teglet som fått skapa förutsättningar både för variationen i detaljerna och för sammanhållningen av kvarteret. Inspiration till variationen har tagits från de olika omgivningarna kvarteret möter runtom sig och volymindelningen är en följd av den sluttande topografin.

DETALJERING INOM RAMVERK. NYA UPPTÄCKTER I DET VÄLKÄNDA. Enkla och släta byggnadsvolymer ger utrymme för ett brett spektra av uttryck i detaljerna. Teglet i sig inspirerar till variation i den lilla skalan: i materialmöten och materialbearbetningar. Förslaget präglas av olika uttryck för möten mellan material. Olika tegelkulörer möts; flätas, möts i en strikt linje, eller knäcks i hörn. Tegelstenar dras in och ut i förhållande till murlivet för att skapa grafiska fält eller mönster.

”Om du fortfarande upptäcker nya detaljer i ditt kvarter efter att ha bott här länge så har vi nått vårt mål!”

FYRA KARAKTÄRER MÖTER FYRA OMGIVNINGAR.   Kvarteret är uppdelat i fyra gestaltningsprinciper, som var och en möter olika miljöer, skalor och täthet i omgivningarna. Topografin i sin tur ger volymindelningen. Det som binder kvarteret samman är de olika tegelkulörer som är återkommande i hela kvarteret.

"RAMAR." Åt söder har vi Lokalgatan. Denna gata vänder sig åt en bebyggelse med tydlig stadskaraktär i en femvåningsskala. Här har vårt kvarter en större skala. Gatan är uppdelad i fyra liggande sexvåningarsvolymer som klättrar upp för den sluttande gatan. Varje volym har sin tegelsort och varje volym är tydligt markerade med en ram av mörkare tegel.

Åt öster möter kvarteren en storskalig korsning med vid fri sikt och stora lönnar på Hildur Ottelinsgatans. Även här är volymerna i stor skala och markerade med ramar. Men här är volymerna vertikala och den enkla fasaden utan balkonger ger plats för en detaljering i den enskilda tegelstenens skala.

"LILLA SKALAN." Åt nordöst möter kvarteret ett befintligt småskaligt villaområde. Vårt kvarter anpassar sig till villornas skala och husen blir lägre. Husets fasader är i sin tur brokigt uppdelade i delar av olika tegelsorter för att ytterligare minska volymerna och för att ge dem ett intryck av att vara travade på varandra.

"TOWNHOUSES." Åt norr, har vi Otto Myrbergsväg som är mycket grönskande. Vi vill skapa en front av stad mot naturen med ett småskaligt, vertikalt, strikt uttryck av ”townhouses”. Varje townhouse har sin monokroma färgskala, med en säckskurad sockelvåning och fält i varierat tegelförband.

Se kvarteret på JMs hemsida här.

Typ Bostadsrätter
Adress Rickomberga, Uppsala
Beställare JM Uppsala
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Ylva Bengtsson, Mirjam Berg
Bruttoarea 19000 kvm
Antal lägenheter 58 i etapp 1, ca 200 totalt
Antal lokaler 2