Organellen
 

Moderna material möter klassisk stad.

Organellen ligger längs de klassiska Stockholmsgatorna Dalagatan och Norra Stationsgatan. Organellen kommer att förhålla sig "Stockholms likt" till sin omgivning genom en samordnad och underordnad gestaltning som samtidigt har ett eget arkitektoniskt uttryck!

Moderna materialval möter klassisk stadsmässighet.

Detaljrikedomen i gatumiljön ligger i fokus för bottenvåningens utformning. Lokaler med entréer planeras mot samtliga gator så att deras förlängning förbi Organellen känns naturlig.

Organellens utformning kommer att ge vår tolkning av Hagastadens gestaltningsprogram med ett arkitektoniskt uttryck som känns samtida. Bebyggelsen kommer att kännas "tidstypisk" och tillsammans med grannarna bilda en ny årsring i Vasastaden. Detaljering och fasadutformning ges en hög kvalitet.

Gestaltningen anpassas till omgivande gatu- och stadsrum. Sol och ljusförhållanden i och mellan byggnadskropparna har hög prioritet för volymuppbyggnaden.

Typ Bostadsrätter
Adress Hagastaden
Beställare Besqab
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Daniel Nilzen, Eirini Oikonomopoulou, Kristina Nygård, Olof Axlund, Jonas Frick
Bruttoarea 19700 kvm
Antal lägenheter 159
Antal lokaler 8