HSB Ursvik
 

Fönster och partier bakom draperier

Där Ursviks allé och Kvarngatan möts och bildar Ursviks torg ligger HSB:s två kvarter. Förutom dessa gator i sydväst och nordväst vänder sig kvarteret mot Ladugårdsgatan i sydost och Spannmålsgatan som bildar gränd mot nästa kvarter i norr. Kvarteret är delat i två fastigheter kring en gemensam storgård. Mot torget och Kvarngatan finns lokaler och mot Ladugårdsgatan en förskola med tre avdelningar.

Gestaltning, kulörer och material kv. 2 Varje trapphus har olika antal våningar, som högst åtta våningar mot Kvarngatan och som lägst fyra våningar för att möta den intima skalan i gränden mot norr. Sockelvåningen av formgjuten betong eller profilerad puts utformas som ett draperi som dras isär där fönster, dörrpartier och lokaler tittar fram. Våningarna över sockeln delas in i olika vertikala fasadpartier genom puts i olika liv, varierande kulörer och struktur. En slät sockel av natursten eller betong möter gångbanan och vandrar ibland upp mot underkant fönster. De bostäder som ligger i sockelvåningen har franska fönster med för att ge liv åt gatan. I sockeln finns också fönster för brandgasventilation som släpper in ljus i källarvåningen.

  • Kvarterets sedumklädda tak lutar in mot gården för att ta hand om dagvattnet.

  • Från Spannmålsgatan och Ladugårdsgatan når man fastigheternas garage, som också utformats för lättillgänglig cykelförvaring.

  • Mot Spannmålsgatan i norr har lägenheterna franska balkonger, mot övriga gator och gård finns balkonger.

  • Fläktrummen har placerats i fasadliv mot gata och gränd för att på så sätt skapa en differentiering av takhöjder.

Draperiet följer med genom portiken och in på gården. Portikens innertak är av speglande material. På gården är det önskvärt att hålla nere höjden på de omkringliggande byggnaderna. Fasaderna mot gården hålls också i ljusare toner än mot gata och gränd för att skapa ett ljust gårdsrum.

Gården och förskolan. Bostadsgården uppdelas i två huvudfunktioner; vistelse för de boende respektive gård för förskola. Förskolan placeras på den södra fastigheten kv. 3 och resten av gården utformas som en gemensamhetsanläggning för de två fastigheterna.

En förskola med tre avdelningar placeras mot lokalgatan i öster. Förskolans gård utformas för varierad lek och rörelse. Det finns plats för odling och pedagogisk lek samt för måltider utomhus. Gården kan användas av de boende under kvällar och helger. Förskolans entréer och inlastning ligger på gården och nås tillgängligt via portiken i kv 3. mot Ladugårdsgatan.

Den gemensamma gården utformas för att skapa sammanhållna grönytor med plats för vistelse och lek, en lekplats för de mindre barnen anordnas också. Det finns sittplatser i såväl sol som skugga och med möjlighet att grilla och odla. Gården gestaltas med mycket grönska för att skapa en grön och trivsam plats för boende.

Lokaler. Lokaler med väl tilltagen takhöjd och generösa glaspartier placeras mot torget och mot Kvarngatan.

ADRESS Ursviks Västra delar, Kv 2 och 3
BESTÄLLARE HSB
SKEDE Programhandling
ANSVARIG ARKITEKT Richard Butler
MEDARBETARE Benjamin Lorentzsson Dag Lindberg Karin G Bäcklund Gabriella Grönlund
LANDSKAPSARKITEKT ÅWL Landskap, Klara Leopold
LÄGENHETER 146 + 144

Draperat.  Sockelvåningen av formgjuten betong eller profilerad puts utformas som ett draperi som dras isär där fönster, dörrpartier och lokaler tittar fram.

Draperat. Sockelvåningen av formgjuten betong eller profilerad puts utformas som ett draperi som dras isär där fönster, dörrpartier och lokaler tittar fram.